Hubení hlodavců 2018 - VÝJIMKA Tisk
Napsal uživatel Hubert Plaček   
Pondělí, 03 Září 2018 00:00

Hubení hlodavců v lesním hospodářství - VÝJIMKA  pro rok 2018

V současné době je povolen na výjimku do lesního hospodářství rodenticid STUTOX - I.

 

Povolen používat od 29.8.2018 do 23.12.2018.


Název přípravku: STUTOX – I
Účinná látka: FOSFID ZINEČNATÝ 5% (Zn3P2)
Oblast použití: lesní porosty, lesní školky
Škodliví činitelé : hraboš polní, hraboš vodní a další drobní hlodavci
Dávkování: 5 - 10 kg/ha
Ochranná lhůta : není stanovena
Způsob aplikace : aplikace do nor nebo jedových staniček
Bezpečnostní list: Ke stažení ZDE.
Etiketa: Ke stažení ZDE.

 

Pokud se bude aplikovat na pozemku, který je součástí honitby, musí být při aplikaci přípravku dodrženy následující podmínky v souladu se  zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů § 51, protože se jedná o přípravek na hubení hlodavců (rodenticid). Ošetřený pozemek musí být řádně označen. Aplikace přípravku musí být nejpozději 3 dny před jejím zahájením oznámena oprávněnému uživateli honitby a místně příslušnému oddělení ÚKZÚZ.

Oznámení aplikace přípravku pro hubení hlodavců (rodenticidy) musí podle vyhlášky č. 327/2004 Sb. obsahovat:

a) identifikaci ošetřovatele porostu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo

2. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

b) informace k přípravku

1. obchodní název,

2. číslo šarže,

3. množství přípravku,

4. účel aplikace a

c) identifikaci místa aplikace přípravku

1. pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním územím, výměrou v hektarech, druhem plodiny a

2. den a hodinu aplikace.

 

Pro více informací a objednávky, kontaktujte naše

 

regionální zástupce, nebo přímo ředitelství společnosti.

Aktualizováno Pondělí, 03 Září 2018 08:08